Zemřel dr. Grocholl, symbol česko-německo-polského přátelství

Začátkem dubna v německém Stuttgartu zemřel P. Wolfgang Grocholl (1931 – 2023). Rodák z Głubczyc v polsko-českém příhraničí usiloval celý život o smíření Němců, Poláků a Čechů. Krom pastoračních úkolů v Německu, také duchovně pečoval o německou menšinu ve svém rodném kraji. 

Prelát Wolfgang Grocholl byl častým hostem slavnostních bohoslužeb na Cvilíně i ve farním kostele v Krnově a okolí.  Rád jezdil také na Osoblažsko, kde spolupracoval s tamními občanskými iniciativami. Vracel se opětovně k rusínské kapli Navštívení Panny Marie. 

Při „Pouti tří národů“ v rusínské kapli v roce 2008 proběhlo za přítomnosti českých a polských politických představitelů a preláta ThDr. Wolfganga Grocholla  doprovázejícího rodáky z Německa, slavnostní otevření a požehnání nové cesty mezi Rusínem a Gadzowicemi. Prelát Grocholl ji tehdy nazval „Malou cestou Evropy“. 

Ve svých promluvách se často vracel do minulosti. Např. sv. Cyrila a Metoděje,  patrony Evropy, nazývá „tělesy na obloze, které plavcům ukazují cestu…Jsou to reprezentanti nerozdělené Církve a již v 9. stol. vytvořili slovanskou liturgii v mateřském jazyce a písmo, kterým zařadili Slovany mezi kulturní národy…“ 

Jindy si všímá dějin židovského národa a ukazuje, že „ … Bůh měl vždycky tu moc odvrátit neštěstí a potrestat viníky. On, pán dějin, vyvedl Izrael z otroctví Egypta, skrze proroky předpovídal hrozící nebezpečí, ale i záchranu, která pochází z jeho dobroty a milosrdenství, z jeho lásky. Těm však, kdo mají srdce plné pýchy, mocným na trůně a bohatým bez soucitu s hladovějícími ukázal, že on je pánem dějin…“ 

Byl také velkým ctitelem biskupa Josefa Martina Nathana z Branic a napsal o něm publikaci, která byla přeložena do češtiny.

Text: Mgr. Ludmila Čajanová
Foto: František Kuba