Pastýřský list apoštolského administrátora ke slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Biskup Martin David, apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze, adresuje v den Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně věřícím pastýřský list. Dopis biskupa se bude číst v neděli 17. dubna ve všech kostelích diecéze.
Text převzat z webu Diecéze ostravsko – opavské, foto: Zděněk Poruba / Člověk a Víra

Bratři a sestry,

rád vás všechny v tento den zdravím velikonočním pozdravem: Pokoj Kristův ať je s vámi se všemi! Aleluja!

Velikonoce, které slavíme, nám znovu dávají příležitost prožít radost z Kristova zmrtvýchvstání. Opět jsme vtaženi do příběhu nedělního rána, ve kterém nejdříve Marie Magdalská a potom Petr s Janem nacházejí Ježíšův hrob prázdný. V jejich srdcích se rodí velikonoční víra. Svatý Jan sám o sobě dosvědčuje, že „viděl a uvěřil“. Tato víra pak roste každým setkáním se Vzkříšeným. Když nasloucháme těmto velikonočním událostem, nemůže nám uniknout, že radost z Kristova zmrtvýchvstání je spojena s posláním. Nestačí, že se učedníci mohou shledat se Vzkříšeným, že mohou s Kristem znovu hovořit a spolu s ním jíst. Ale v síle této radosti je Kristus posílá, aby o jeho vzkříšení vydávali svědectví.„Pokoj vám! Jako Otec poslal mě, tak já posílám vás“ (Jan 20,21). Velikonoce pro nás nemají být jen radostným slavením, ale novým posláním a pozváním ke svědectví.

Šíření zvěsti o Kristově vítězství nad smrtí proměňovalo srdce lidí, národů i kultur. Jako Ježíšovi učedníci žijeme v konkrétní době a papež František nás pozval k synodální cestě, abychom společně přemýšleli, jaké má být naše svědectví a co tato doba potřebuje. Snad jsme něco z nadšení Kristových učedníků zažili v synodálních skupinkách. Rád bych poděkoval všem, kdo se do modlitby,  naslouchání a dialogu ve skupinkách zapojili. Možná jsme si právě díky těmto setkáním mohli uvědomit zodpovědnost i roli každého z nás v poslání, které nám vzkříšený Kristus svěřil. Možná se díky těmto setkáním zrodila i myšlenka, nápad, iniciativa, co byste ve vaší farnosti mohli změnit, nebo s čím byste mohli začít. Nenechte, prosím, tyto cenné impulsy zaniknout.

Po úmrtí biskupa Františka, od něhož právě dnes o velikonoční neděli uplynuly dva měsíce, se naše diecéze nachází na prahu nové etapy. Jsem přesvědčen, že to musí být právě etapa svědectví a evangelizace. Začít bychom měli tím, že obnovíme to, o co jsme přišli v uplynulých měsících v náročném období pandemie. Ztratily se mnohé návyky, polevily vztahy. Pojďme obnovit život, jak nás k tomu vybízejí Velikonoce – svátky nového života. Obnovme život víry, obnovme život a činnosti společenství. Obnovme naše rozhodnutí jít společnou cestou za Kristem.

Jako společenství jedné diecéze odevzdávejme naše úsilí o obnovu v modlitbách Bohu. Tím více, jsou-li před námi aktuální výzvy a společné úmysly. Rád bych vám ke společné modlitbě předložil hned úmysly dva. Prosím, už teď se modleme za nového diecézního biskupa, kterého Svatý otec pro naši diecézi vybere. (Modlitbu dávám duchovním správcům k dispozici). Nestačí však jenom mít diecézního biskupa, ten potřebuje také spolupracovníky – kněze. Vím, že se ve farnostech za kněze modlíte. Je však potřeba také modlitby za nová povolání. V loňském roce do semináře z naší diecéze nikdo nenastoupil a ani v letošním roce jsem zatím neobdržel žádnou přihlášku. Proto vás prosím a vybízím, abyste se ve farnostech po každé mši svaté společně pomodlili modlitbu Zdrávas Maria za nová kněžská povolání. Zvu vás také k diecézním poutím za povolání a rodiny. Druhou sobotu v květnu na Maria Hilf a první sobotu v říjnu ve Frýdku. Maria, která řekla Bohu své ANO a byla Ježíšovou první učednicí, ať svou mateřskou přímluvou pomáhá odpovědět stejným způsobem všem, kteří uslyší Kristovo volání.

Dnešní den byl po celá léta spojen se sbírkou na seminář. Rozhodl jsem se v letošním roce tuto sbírku zrušit a ponechat ve farnostech. Peníze novým povoláním a prázdnému semináři nepomohou. Je opravdu potřeba především naší modlitby. Seminář ani bohoslovci však bez naší podpory nezůstanou, o to se obávat nemusíte.

Naším svědectvím o vzkříšeném Kristu a jeho lásce je určitě i nezištná pomoc těm, kteří vyhnáni válkou, museli opustit své domovy. Chci vám poděkovat za vaše nasazení, štědrost a solidaritu. Také skrze naši pomoc může k uprchlíkům přicházet Vzkříšený Kristus jako dárce pokoje a světlo naděje v temnotách.

Buďme, bratři a sestry, v síle Velikonoc tvůrci pokoje a porozumění. Nepřipojujme se k rozsévání zloby a závisti. K tomu nás Kristus nepovolal! Naším posláním je vydávat svědectví o vzkříšeném Kristu.

K tomu vám ze srdce žehnám

+ biskup Martin David

apoštolský administrátor